Kliknite za dodavanje u omiljene usluga.
 
Kliknite za uklanjanje odabrane usluge.

Jednadžba idealnog plina, online plaćanje

Kalkulator idealan gas jednadžbe, online plaćanje - omogućava vam da izračunati odnos između parametara jednadžbe stanja idealnog plina, kao što su volumen, temperatura, pritisak i molarne mase plina.

Izračunajte volumen, temperatura, pritisak ili molarne mase plina

       
Temperatura:
Pritisak:
Mole plina: krtica
Rezultati u:
Idealan gas - matematički model gasa u molekularno-kinetičke teorije. Jednadžba stanja idealnog plina, također zove jednadžba Mendeljejev - Clapeyron, je kako slijedi: PV = nRT, gdje P - gustina gasa, V - volumen plina, n - molarna masa plina, T - gas temperatura, R - univerzalna plinska konstanta = 8.314 J./(mol*K)